ITO
Icon LED Icon IP20 Icon YL-Plus

zum Einbau in Unterputz- oder Hohlwanddosen geeignet